Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens van Dekker Interieur.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam Keukenstudio Dekker
Adres Bedrijvenpark Twente 167
Postcode 7602 KE
Plaats Almelo
Telefoonnummer 06-37269870
KvK-nummer 62434586
Website www.keukenstudiodekker.nl
E-mailadres contact@keukenstudiodekker.nl

Contactpersoon

Naam Pasquale Dekker
Geslacht Vrouw
Telefoonnummer 06-10623990
E-mailadres p.dekker@dekkerinterieur.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dekker Interieur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dekker Interieur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of brochure-aanvraag op de website aan Dekker Interieur verstrekt. Dekker Interieur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (straatnaam, postcode en woonplaats)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via p.dekker@dekkerinterieur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Dekker Interieur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of per post iets doen toekomen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, dit naar aanleiding van een afspraak, invullen van een contactformulier of brochure-aanvraag via de website
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dekker Interieur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dekker Interieur) tussen zit. Dekker Interieur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Reeleezee.

Dit boekhoudkundig systeem is onze database waaruit wij offreren en facturen. Om onze klanten een persoonlijke offerte of factuur te kunnen doen, worden de persoonsgegevens in dit systeem opgeslagen.

Hoe lang Dekker Interieur gegevens bewaart

Dekker Interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dekker Interieur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dekker Interieur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Dekker Interieur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dekker Interieur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dekker Interieur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Dekker Interieur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dekker Interieur bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Dekker Interieur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dekker Interieur heeft hier geen invloed op. Dekker Interieur heeft Google geen toestemming gegeven om via Dekker Interieur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dekker Interieur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.dekker@dekkerinterieur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dekker Interieur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen

Dekker Interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dekker Interieur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dekker Interieur verzamelede persoonsgegevens, neem dan contact op met onze contactpersoon via p.dekker@dekkerinterieur.nl.